Girls Varsity Softball · 4/27/17 Playoffs Round 1 – Saluda vs St. Josephs